3.           ადამიანის დაცემა

 ვიდრე ადამიანი თავის სულში შეძლებდა ღმერთის, როგორც სიცოცხლის, მიღებას, მასში შევიდა ცოდვა (რომ. 5:12). ცოდვამ მოაკვდინა მისი სული (ეფეს. 2:1), ადამიანი თავის გონებაში გახადა ღმერთის მტერი (კოლ. 1:21) და მისი სხეული ცოდვილ ხორცად გადააქცია (დაბ. 6:3; რომ. 6:12). ამგვარად, ცოდვამ ზიანი მიაყენა ადამიანის სამივე ნაწილს, გააუცხოვა ის ღმერთისაგან. ასეთ მდგომარეობაში ადამიანს არ შეუძლია მიიღოს ღმერთი.

  

Стихи из Библии к третьему ключу

Послание к римлянам 5 глава, 12 стих"Поэтому как через одного человека в мир вошёл грех, а через грех - смерть и так смерть перешла на всех людей, потому что все согрешили".

Послание к эфесянам 2 глава, 1 стих : "И вас, хотя и мёртвых в ваших проступках и грехах".

Послание к колосянам 1 глава, 21 стих : "И вас, бывших когда-то отчуждёнными и врагами в разуме из-за ваших злых дел".

Бытие 6 глава, 3 стих: "И Иегова сказал: Не будет Мой Дух вечно бороться с человеком, потому что он плоть; будут же его дни сто двадцать лет".

Послание к римлянам 6 глава, 12 стих: "Итак, пусть не царствует грех в вашем смертном теле, чтобы вам слушаться вожделений тела".