6.                  ღმერთის სრული გადარჩენა

 ხელახლა შობის შემდეგ მორწმუნისათვის აუცილებელია მოინათლოს (მარკ. 16:16). ამის შემდეგ, ღმერთი იწყებს ხანგრძლივ პროცესს - ავრცელებს თავის თავს, როგორც სიცოცხლეს, მორწმუნის სულიდან სამშვინველში (ეფეს. 3:17). ეს პროცესი, რომელსაც გარდასახვა ჰქვია (რომ. 12:2), მოითხოვს ადამიანის თანამშრომლობას ღმერთთან (ფილიპ. 2:12). როცა მორწმუნე თანამშრომლობს ღმერთთან, ის საშუალებას აძლევს მას გავრცელდეს მის სამშვინველში მანამდე, სანამ ყველა მისი სურვილი, აზრი და გადაწყვეტილება არ გახდება ერთი ქრისტეს სურვილთან, აზრთან და გადაწყვეტილებასთან. შედეგად, ქრისტეს დაბრუნებისას ღმერთი მთლიანად გაჟღენთს მორწმუნის სხეულს თავისი სიცოცხლით. ამას ბიბლიაში ჰქვია განდიდება (ფილიპ. 3:21). ამგვარად, ნაცვლად იმისა, რომ ადამიანი იყოს ცარიელი და დაზიანებული თავის სამივე ნაწილში, ის ივსება და იჟღინთება ღმერთის სიცოცხლით. ეს კი ღმერთის სრული გადარჩენაა! ამის შემდეგ ასეთი ადამიანი გამოხატავს ღმერთს, განახორციელებს რა ღმერთის გეგმას.

იმისათვის, რომ მორწმუნეებმა შეძლონ ამ სიცოცხლეში გაზრდა, საჭიროა ურთიერთობა იქონიონ სხვა მორწმუნეებთან, რათა მიიღონ სულიერი საკვები.

  

Стихи из Библии к шестому ключу

Евангелие от Марка 16 глава, 16 стих: "Кто уверует и будет крещён, тот будет спасён, а кто не уверует, будет осуждён".

Послание к эфесянам 3 глава, 17 стих:  "Чтобы Христос через веру устроил Себе дом в ваших сердцах, чтобы вы, укоренённые и упроченные в любви".

Послание к римлянам 12 глава, 2 стих: "И не подстраивайтесь под этот век, а преобразовывайтесь обновлением разума, чтобы вам проверять, что есть воля Божья: доброе, благоугодное и совершенное".

Послание к филипийцам 2 глава, 12 стих: "Так что, возлюбленные мои, как и всегда вы были послушны, не как бы только в моём присутствии, а тем более теперь, в моё отсутствие, совершайте собственное спасение со страхом и трепетом".

Послание к филипийцам 3 глава, 21 стих: "Который преобразит тело нашего унижения, [сделав его] сообразованным с телом Своей славы, согласно Своему действию, которым Он может даже подчинить Себе всё".