6. Dieva pilnā glābšana

Pēc atdzimšanas ticīgajam ir nepieciešams kristīties ūdenī (Mar. 16:16). Tālāk Dievs sāk ilgu procesu, izplatot Sevi kā dzīvību no ticīgā gara viņa dvēselē (Ef. 3:17).


 

Šim procesam, kas tiek nosaukts par pārveidošanos (Rom. 12:2), irnepieciešama paša cilvēka līdzdarbošanās (Fil. 2:12). Ticīgais sadarbojas, atļaujot Kungam izplatīties savā dvēselē, līdz tam,kamērviņa vēlēšanās, domas un lēmumi nekļūs vienoti ar Kristus vēlēšanos, domām un lēmumiem. Gala rezultātā, kad Kristus atgriezīsies, Dievs visā pilnībā piesūcinās ticīgā ķermeni ar Savu dzīvību. Tā ir pagodināšana (Fil. 3:21). Tā vietā, lai būtu tukš un samaitāts katrā savā sastāvdaļā, cilvēks tiek piepildīts ar Dieva dzīvību. Tā ir Dieva pilnā glābšana! Tāds cilvēks izpauž Dievu un tādā veidā realizē Dieva plānu! Pēc dzīvības saņemšanas ir nepieciešams sapulcēties ar citiem ticīgajiem, lai saņemtu garīgo barību, kura sekmētu šīs dzīvības augšanai. Tādās sanāksmēs ticīgais baudaKristus klātbūtni.

  

Стихи из Библии к шестому ключу

Евангелие от Марка 16 глава, 16 стих: "Кто уверует и будет крещён, тот будет спасён, а кто не уверует, будет осуждён".

Послание к эфесянам 3 глава, 17 стих:  "Чтобы Христос через веру устроил Себе дом в ваших сердцах, чтобы вы, укоренённые и упроченные в любви".

Послание к римлянам 12 глава, 2 стих: "И не подстраивайтесь под этот век, а преобразовывайтесь обновлением разума, чтобы вам проверять, что есть воля Божья: доброе, благоугодное и совершенное".

Послание к филипийцам 2 глава, 12 стих: "Так что, возлюбленные мои, как и всегда вы были послушны, не как бы только в моём присутствии, а тем более теперь, в моё отсутствие, совершайте собственное спасение со страхом и трепетом".

Послание к филипийцам 3 глава, 21 стих: "Который преобразит тело нашего унижения, [сделав его] сообразованным с телом Своей славы, согласно Своему действию, которым Он может даже подчинить Себе всё".